Kim jest adwokat kościelny?

Adwokat – pojęcie znane zarówno prawu świeckiemu jak i kościelnemu.

Osoby starające się o stwierdzenie nieważności małżeństwa nierzadko szukają pomocy w kancelariach adwokackich, w który żaden z adwokatów nie posiada uprawnień do wykonywania funkcji adwokata kościelnego, co gorsza najczęściej nie posiada w tym zakresie również stosownej wiedzy.

Adwokat świecki i kościelny to osoby posiadające zupełnie inne uprawnienia i wykonujące de facto różny zawód.

Przepisy prawa kanonicznego ściśle określają warunki, jakie muszą zostać spełnione by  uzyskać uprawnienia adwokata kościelnego. I tak wg obecnie obowiązujących przepisów kodeksu prawa kanonicznego adwokat kościelny powinien być:

  1. osobą pełnoletnią która cieszy się nienaruszoną sławą,
  2. katolikiem, osoba nie będąca katolikiem może zostać adwokatem kościelnym tylko za zgodą biskupa diecezjalnego,
  3. musi posiadać tytuł doktora prawa kanonicznego lub być prawdziwie biegłym w prawie kanonicznym. Musi on się również wykazać doświadczeniem zdobytym w sądach kościelnych. Pod uwagę brane są także kwalifikacje etyczne kandydata. Decyzja, czy osoba spełnia wszystkie te wymogi, należy dobiskupa diecezjalnego.
  4. musi zostać zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego. Takie zatwierdzenie adwokat kościelny powinien otrzymać przed podjęciem pracy. Zatwierdzenie może dotyczyć wszystkich spraw rozpatrywanych w danym sądzie kościelnym, mówimy wtedy o zatwierdzeniu ogólnym, bądź może dotyczyć określonej sprawy – wtedy mamy do czynienia z zatwierdzeniem szczególnym (ad causam).

Aby nieopatrznie nie skorzystać z pomocy adwokata, który nie ma żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych i nie dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego, najlepiej posiłkować się oficjalną stroną internetową sądu biskupiego. Zamieszczono listy adwokatów kościelnych upoważnionych do występowania w sprawach toczących się przed danym sądem biskupim. Warto jednak wiedzieć, że  nie trzeba się ograniczać tylko do adwokatów z listy wskazanej przez sąd danej diecezji. Można zdecydować się na pomoc dowolnego adwokata kościelnego, który jest zatwierdzony w innym sądzie biskupim, a który może reprezentować w dowolnym sądzie kościelnym – po uzyskaniu tzw. zatwierdzenia ad causam.

Należy pamiętać,  że skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata kościelnego daje pewność, że uzyska się  fachową pomoc i wsparcie w toku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces ten, bardzo różni się o tych, których doświadczyliśmy w sądach cywilnych, zaś błędy niedoświadczonego pełnomocnika mogą mieć niepowetowane skutki dla jego klienta.

W ramach naszej kancelarii, sprawami o nieważność małżeństwa zajmuje się adwokat kościelny Aleksandra Koźlińska, która posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, a także potrzebne do wykonywania zawodu adwokata kościelnego i pełnomocnika zezwolenia odpowiedniej władzy kościelnej. Zawód adwokata kościelnego wykonuje od 5 lat prowadząc rocznie kilkadziesiąt postępowań o nieważność małżeństwa.

Call Now ButtonZadzwoń